Moxco.fun

Daniel Chapman | Writing etc

Ken Bates Does Not Come Back

Ken Bates does not come back.

It’s one of his few good traits. When he’s gone, Ken Bates does not come back.